کلماتی که از دهانتان بیرون می آیند ، ویترین فروشگاه شعور شماست  ...


[ همیشه و همیشه زیباترین ها را گلچین کنیم ]